Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WOOFCAMP.NL B.V.

Versie 2.0 / januari 2019

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken worden gemaakt.

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname tussen Woofcamp.NL (hierna Woofcamp.nl) en deelnemer met betrekking tot de producten en diensten van Woofcamp.NL. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Woofcamp.NL. Bij een overeenkomst van deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden
 2. NL: (mede-) organisator van een Woofcamp alsmede eventueel de (rechts)persoon in samenwerking waarmee een Woofcamp wordt georganiseerd en hun bevoegde vertegenwoordigers. Woofcamp.NL is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34224488
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon, i.c.m. een hond, die met Woofcamp.NL een overeenkomst van deelname sluit.
 4. Overeenkomst van deelname: de overeenkomst tussen Woofcamp.NL en de deelnemer die ontstaat door
  a) (online) inschrijving van deelnemer en
 5. b) (online) registratie van een deelnemer per les
 6. Deelnamekosten: alle door de deelnemer aan Woofcamp.NL verschuldigde kosten in verband met zijn deelname aan Woofcamp
 7. Woofcamp: een fitness training en/of outdoor work out voor hond en mens aangeboden en/of verzorgd door Woofcamp.NL
 8. 5 Rittenkaart: Een (virtuele) kaart die recht geeft op deelname aan vijf (5) Woofcamps. Per deelname vervalt er een (1) rit/strip
 9. Instructeursopleiding: Een opleiding voor toekomstige Woofcampinstructeurs. Doel is dat de deelnemer na de instructeursopleiding zelfstandig Woofcamp lessen kan organiseren en geven.

 

Artikel 2 Overeenkomst van Deelname

 1. Een overeenkomst tussen Woofcamp.NL en een deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit
 2. (online) inschrijving van deelnemer (zowel voor een Woofcamp middels een 5 rittenkaart als een instructeursopleiding) en
 3. (online) registratie van een deelnemer per les (voor een Woofcamp)

Uitschrijven voor de les waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld (zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, sub b) kan online en tot 24 uur van tevoren, zonder verdere verplichtingen. 

 1. Voor Woofcamp.NL ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door de deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
 2. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Woofcamp.NL. Wijziging van een overeenkomst kan voor de deelnemer kosten met zich meebrengen.
 3. Een overeenkomst tussen Woofcamp.NL en de deelnemer bestaat uit:
 4. een 5 rittenkaart, of
 5. een instructeursopleiding

Artikel 3 Deelnamekosten

 1. De deelnemer is inschrijfgeld verschuldigd bij de eerste aanschaf van een 5 rittenkaart of instructersopleiding.
 2. De actuele prijzen staan op de website van Woofcamp.NL.
 3. NL behoudt zich het recht voor deze prijzen eenzijdig te wijzigen.
 4. Prijswijzigingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde 5 rittenkaarten en instructeursopleidingen.
 5. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van Woofcamp.NL.
 6. Een 5 rittenkaart en een instructeursopleiding dient vooraf ineens te worden betaald.
 7. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is de deelnemer alle kosten, die Woofcamp.NL of een door Woofcamp.NL ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat de deelnemer aan Woofcamp.NL verschuldigd is, aan Woofcamp.NL verschuldigd.
 8. NL heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien de deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 

Artikel 4 Woofcamp

 1. Een Woofcamp is een fitness training en/of outdoor work out voor hond en mens aangeboden en/of verzorgd door Woofcamp.NL

Artikel 5 5 Rittenkaart

 1. Een 5 rittenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Een 5 rittenkaart is 6 maanden geldig vanaf factuurdatum. Als een 5 rittenkaart is verlopen of verbruikt kan de deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Woofcamp.
 3. In de volgende gevallen kan de geldigheid van een 5 rittenkaart worden opgeschort:
 4. Bij zware blessures van de deelnemer en/of hond
 5. Bij langdurige ziekte van de deelnemer en/of hond
 6. Bij zwangerschap van de deelnemer
 7. Bij een langdurig verblijf in het buitenland van de deelnemer
 8. NL heeft het recht bewijs te verlangen voor de onder Artikel 5, lid 3, sub a t/m d genoemde gevallen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
 9. Een 5 rittenkaart loopt automatisch af.
 10. Een 5 rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

Artikel 7 Deelname aan, wijziging en afgelasting van een Woofcamp

 1. De deelnemer dient zich voorafgaand aan een Woofcamp aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Woofcamp.
 2. De deelnemer kan zich tot uiterlijk vierentwintig (24) uur voor aanvang van een Woofcamp, zonder verdere verplichtingen, uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een 5 rittenkaart een (1) strip in rekening gebracht.
 3. NL is gerechtigd het Woofcamprooster en/of de Woofcamplocaties tussentijds zonder opgaaf van reden te wijzigen. De meest actuele roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Woofcamp.NL.
 4. NL heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een Woofcamp bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.
 5. Buitengewone omstandigheden leveren voor Woofcamp.NL altijd overmacht op en ontheffen Woofcamp.NL van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Woofcamp.NL ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
 6. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden aangepast of afgelast. Woofcamp.NL is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Woofcamp door gevaarlijke weersomstandigheden.
 7. Indien de deelnemer zodanig hinder of last oplevert, dat een goede uitvoering van een Woofcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Woofcamp.NL van de Woofcamp worden uitgesloten, zonder restitutie van de deelnamekosten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan een Woofcamp en een instructeursopleiding geschiedt op eigen risico.
 2. NL, haar medewerkers en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de deelnemer (zowel hond als baas).
 3. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Woofcamp.NL, haar medewerkers en instructeurs, is Woofcamp.NL niet aansprakelijk.
 4. NL is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade, die de deelnemer (zowel hond als mens) mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Woofcamp of een instructeursopleiding.
 5. NL is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade, die de deelnemer (zowel hond als mens) mocht oplopen tijdens een Woofcamp of een instructeursopleiding, die is veroorzaakt door een andere deelnemer (zowel hond als mens).
 6. Adviezen en opdrachten tijdens een Woofcamp of een instructeursopleiding zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 7. Een Woofcamp of een instructeursopleiding is intensief en blessuregevoelig. De deelnemer (zowel hond als mens) dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Woofcamp of een instructeursopleiding. Indien de deelnemer (zowel hond als mens) gezondheidsklachten heeft, of indien de deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer advies in te winnen bij een (dieren)arts.
 8. NL behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers (zowel hond als mens) uit te sluiten van deelname aan een Woofcamp of een instructeursopleiding.
 9. NL is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Woofcamp of een instructeursopleiding.
 10. NL is niet verzekerd voor schade van de deelnemer. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Woofcamp of een instructeursopleiding.
 11. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een Woofcamp of een instructeursopleiding is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
 12. De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn/haar hond. Ook indien de hond (tijdelijk) onder het toezicht is geplaatst van Woofcamp.NL, de instructeur, een mede-deelnemer of welke andere persoon dan ook.

Artikel 9 Website, disclaimer en privacy

 1. NL respecteert de privacy van de deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (hierna de gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
 2. NL gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met de deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Woofcamp.NL de gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer.
 3. NL zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. De werknemers van Woofcamp.NL en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
 5. De verstrekte informatie op de website woofcamp.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
 6. Hoewel Woofcamp.NL de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Woofcamp.NL niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens door Woofcamp.NL, tenzij er aan de zijde van Woofcamp.NL sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 7. De websites van derde partijen waarnaar op de website woofcamp.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Woofcamp.NL gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Woofcamp.NL aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
 8. De website woofcamp.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woofcamp.NL.

Artikel 10 Klachten

 1. De deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Woofcamp.NL zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Woofcamp.NL te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de deelnemer het gebrek of de schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij Woofcamp.NL (Brouwersvaart 18, 2013RA Haarlem of info@woofcamp.nl) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.
 2. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien te zijn van eventuele bewijsmiddelen.
 3. NL beantwoordt de door de deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk.
 4. Indien Woofcamp.NL verwacht een langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan de deelnemer na de constatering hiervan.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig Artikel 11 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden.
 

Artikel 11 Wijzigingen en geschillen

 1. NL behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. De meest actuele versie is altijd de geldende versie en deze is beschikbaar op de website van Woofcamp.NL
 2. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Woofcamp.NL.
 3. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Woofcamp.NL.
 4. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 5. De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.
 6. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Woofcamp.NL toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.